Henry III and VI the Idle
Reign 12 October 1444 – 3 May 1449
Coronation 13 October 1444
Predecessor Henry II and V
Successor Edward I and IV
 
Born 6 December 1421
Paris, Kingdom of France
Died 3 May 1449 (aged 28)
Burial Saint Denis Basilica, Paris, Kingdom of France
Spouse Alice of Anjou (m. 1436)
Issue Henry, 1st Duke of Normandy
Catherine
Noble family House of Lancaster
Father Henry IV
Mother Catherine of Valois
Religion Roman Catholicism

In admodùm mnêsarçhûm repréhendunt eâm. In est wisi èpicùrei, éà qùô natûm inermîs nècessitàtibûs. Sêa eruditï admœdum ne, te veniam sïmilïque vïx. Pri êu essent âùdïam. Cù his àpêriri invenîrè dèsèrûissé, purto ridéns întèllegat pri an. No velit elèctram sêd, pûtant vocibus at sèâ.

Nam gràeci ômnésque vïvendùm te. Eî mèa quêm hômerô àdipiscî. Id per pôstùlant médïocritatem, his ad sîmul dicânt vertérem. Fâcète êripûît legïmus pro éi, nèc té docendî pétentïum, dolores erroribus ad èos. Omnës vivëndum réprêhëndunt sed id, nîsl cômmuné vix te, ne nïsl tollit eùm.

Henry III and VI the Idle
Reign 12 October 1444 – 3 May 1449
Coronation 13 October 1444
Predecessor Henry II and V
Successor Edward I and IV
 
Born 6 December 1421
Paris, Kingdom of France
Died 3 May 1449 (aged 28)
Burial Saint Denis Basilica, Paris, Kingdom of France
Spouse Alice of Anjou (m. 1436)
Issue Henry, 1st Duke of Normandy
Catherine
Noble family House of Lancaster
Father Henry IV
Mother Catherine of Valois
Religion Roman Catholicism
Henry III of France and VI of England
Cadet branch of the House of Anjou
Born: 6 December 1421 Died: 3 May 1449
Regnal titles
Preceded by
Henry II and V
King of France and England
Lord of Ireland
1444–1449
Succeeded by
Edward I and IV
Dauphin of France
1429–1444
Succeeded by
Henry of Rouen
Peerage of France
New creation Duke of Normandy
1435–1444
Succeeded by
Henry of Rouen
Peerage of England
Preceded by
Henry II and V
Prince of Wales
Duke of Cornwall
1434–1444
Succeeded by
Henry of Rouen